fbpx

Bærekraftsmålene beskrevet i tilknytning til Friskus digital infrastruktur

Mål 1. Utrydde fattigdom (utrydde alle former for fattigdom i hele verden).

Friskus gjør det enkelt å delta og bidra i lokalsamfunnet, som er viktig fordi utenforskap og lediggang er en avgjørende årsak til fattigdom. Gjennom tilgang på læring- og mestringsarenaer kan man (spesielt ungdom) opparbeide relevant erfaring, nettverk og viktig kompetanse i veien mot fast arbeid. Friskus skal gjøre det lettere å delta, bidra, erverve og dokumentere erfaring og kompetanse, utvikle sunn selvfølelse, mestringsfølelse og trygghet. Teknologien legger til rette for økt samarbeid mellom sektorer (for eksempel helsetjenester og NAV) og oppfølging av enkeltindivid. 

De kan også få en oversikt over alle de ulike tilbudene som er tilgjengelig i lokalsamfunnet, og dermed prøve ut ulike interesser. Deltakelse på aktiviteter og sosialt samvær kan bidra til at flere elever fullfører og møter opp på skolen, deltar mer i skoletimene eller får en interesse for å ta videreutdannelse. Sosioøkonomiske forhold går ofte i arv. For å løsrives fra nedarvede mønstre trenger sivilsamfunnet å være mer tilgjengelig og åpen for at flere kan delta og bidra. Kompetanse og erfaringer hos mennesker gir muligheter for arbeid. Å tilrettelegge for og bevare innbyggere i jobb er viktig for å utrydde fattigdom i Norge.

Mål 3. God helse og Livskvalitet (sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder).

God psykisk og fysisk helse og livskvalitet er avhengig av fysisk aktivitet, stimulering, en meningsfull hverdag og sosial kontakt. Dette er kjernevisjonen i Friskus. Fysisk og sosial aktivitet, samvær med andre og å føle seg verdifull er det mest grunnleggende for mennesker og de viktigste aktivitetene som Friskus skal legge til rette for. Både den som gir og den som får, skal få opplevelsen av en meningsfull og inkluderende hverdag. Dette vil være med å gi en positiv effekt på helsen og på livskvalitet – som er noe av det viktigste for menneskers hverdag.

Mål 4. God utdanning (sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle).

Deltagelse i aktivitet og lokalsamfunn er læring i praksis. Friskus bidrar med koordinering og tilgjengeliggjøring slik at flere, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn, kan finne og delta på meningsfylte aktiviteter. Noen skoler legger til rette for dette med Friskus-time i skoletiden. Skolen kan legge opp til og øve inn atferd som fremmer muligheter for livslang læring med å koble på lokalsamfunnet. Gjennom deltakelse på aktiviteter som kan tilgjengeliggjøres via Friskus kan barn og unge lære og føle mestring. 

De kan også få en oversikt over alle de ulike tilbudene som er tilgjengelig i lokalsamfunnet, og dermed prøve ut ulike interesser. Deltakelse på aktiviteter og sosialt samvær kan bidra til at flere elever fullfører og møter opp på skolen, deltar mer i skoletimene eller får en interesse for å ta videreutdannelse. 

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene (oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling). 

Flere av flyktningtjenestene i Norge ser på frivillig arbeid som en viktig arena for kvinner å kunne ta del i det som skjer i lokalsamfunnet. Språk, nettverk og kultur er en barriere for mange, og en god vei til integrering i det norske samfunnet kan være via frivillig arbeid. Gjennom Friskus legger vi til rette for at flyktninger kan få språktrening, nettverk og kulturforståelse via integrert frivillig arbeid. I tillegg synliggjør friskus.com hva som skjer i lokalsamfunnet, men også på tvers av kommunegrenser. Dette bidrar til like muligheter for alle, uansett kjønn. Likestilling henger også sammen med tillit til hverandre og forståelse og kunnskap om ulike kulturer og kjønn.

Mål 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst (fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle).

Sentrale føringer for kommunal sektor har lenge pekt på frivillighet og inkludering av pårørende og samfunnsborgere generelt som en avgjørende faktor for å opprettholde helse, omsorg og velferdstilbudet i Norge i kommende generasjoner. For å holde en stabil økonomi i Norge er vi avhengig av økt bruk av digitale tjenester – spesielt innen helse og omsorg. Ved hjelp av Friskus kan man få en oversikt over pårørende til et sykehjem, mulighet til å kommunisere via plattformen, samt synliggjøring av aktivitetstilbud og arrangementer i regi av sykehjemmet/helsetjenesten. Det er også et sted en kan publisere behov for frivillige.

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur (Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon)

«Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at samfunn skal fungere». Friskus bidrar og fremmer fornying, inkluderende og bærekraftig innovasjon med en digital infrastruktur for aktivitet, deltagelse og sosiale trygge fellesskap. Innbygger, kommune, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv befinner seg på ett og samme interaktive sted. 

Mål 10: Mindre ulikhet (redusere ulikhet i og mellom land) 

Det er flere i Norge som står utenfor arbeidslivet som følge av nedsatt arbeidsevne og sykdom. Gjennom friskus.com har alle en mulighet for å finne et fritidstilbud og frivillig oppdrag uansett kjønn, sivilstatus, utdanning, økonomiske forhold, alder og seksuell identitet. Friskus bidrar også til integrering i arbeidsmarkedet ved å synliggjøre arbeidsmuligheter innenfor frivilligheten. Ulikhet, mangfold og det å inkludere folk som står utenfor samfunnet er verdier Friskus verdsetter høyt. 

I Friskus kan alle organisasjoner/aktivitetstilbydere presentere seg selv på samme måte. Alle er like kule. Uavhengig av medlemsmasse eller økonomi presenteres man likt og ingen blir favorisert eller stigmatisert.

Økonomiske barrierer for deltagelse blir brutt ned ved å tildele støtte på en diskret og ikke-stigmatiserende måte. Samtidig er det tydelig hvilke tilbud det er gratis å delta på. Den digitale infrastrukturen går på tvers av kommunegrenser og landegrenser, om man ønsker.

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn (gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige)

Gjennom en digital infrastruktur for aktivitet og deltagelse bidrar vi med å gjøre lokalsamfunn og byer inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. I Norge vokser byene og det er et behov for å føle en tilhørighet til der man bor. Man trenger oversikt over muligheter, og dermed få en møteplass med mennesker som har samme interesser. Attraktive byer og lokalsamfunn trenger tilgjengelige aktiviteter og muligheter for hele familien, slik at det er mulig å leve aktive og sosiale liv. De som vurderer å flytte på grunn av jobbmuligheter trenger å bli trygg på at det er mulig å oppleve en meningsfull fritid i det nye ukjente lokalsamfunnet. Mange mennesker ønsker å føle seg inkludert og kjenne på tilhørighet. Dette bidrar den digitale infrastrukturen til Friskus med. 

Mål 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner (fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer).

En aktiv samfunnsdeltagelse gjennom frivillig arbeid vil føre til et mer åpent, respektfullt og inkluderende samfunn. Friskus samarbeider med flere kommuner og frivilligheten for å fremme fredelige og inkluderende samfunn. Bærekraftige og trygge lokalsamfunn blir skapt når mennesker deltar, bidrar og har tillit til hverandre og styresmakter. Det offentlige har et ansvar for å legge til rette for samarbeid og mangfold.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene (styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling).

Friskus’ digitale infrastruktur bidrar gjennom samarbeid for at en rekke av bærekraftsmålene skal oppnås. Friskus samarbeider med flere kommuner og frivilligheten for å nå FN sine bærekraftsmål. Dette bidrar til et samarbeid mellom myndighetene, næringslivet og sivilsamfunnet. Det er essensielt med en plattform som kan koble innbygger, kommune, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv sammen for å skape bedre folkehelse og økt livskvalitet. Friskus er svært opptatt av gode samarbeid, også tverrsektorielt for å øke kvaliteten i arbeidet som utøves. Sammen er vi sterkere.